9 Mayıs 2016 Pazartesi

Muge Sozen's Resume

I am a Freelance Book Translator from Ankara, TURKEY.

I graduated from TED Ankara College Foundation Private High School (1988) and Middle East Technical University (METU), Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning (1993).

My published books are as follows;

“Human Rights in Another Key” (Johan Galtung/Polity Press, Cambridge: 1994) [“Bir Baska Acidan Insan Haklari” (Johan Galtung/Metis Yayinlari, Istanbul: 1999)] 

“Your Chinese Horoscope 2001” (Neil Somerville/Thorsons Publishers, London: 2000) [“2001 Cin Faliniz: Yilan Yilinda Sizi Neler Bekliyor?” (Neil Somerville/Dharma Yayinlari, Istanbul: 2001)] 

“Fire Under the Snow: Testimony of a Tibetan Prisoner” (Palden Gyatso/Harvill Press, London: 1997) [“Kar Altindaki Ates: Tibetli Bir Mahkumun Ifadesi” (Palden Gyatso/Dharma Yayinlari, Istanbul: 2001)] 

“Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics” (Anthony Giddens/Stanford University Press, California: 1994) [“Sag ve Solun Otesinde: Radikal Politikaların Gelecegi” (Anthony Giddens/Metis Yayinlari, Istanbul: 2002)] 

“The Faith Instinct: How Religion Evolved and Why It Endures” (Nicholas Wade/Penguin Press, New York: 2009) [“Inanc Icgudusu: Din Nasil Ortaya Cikti ve Neden Hala Var Olmaya Devam Ediyor?” (Nicholas Wade/Say Yayinlari, Istanbul: 2012)] 

“Why Do We Care about Literary Characters?” (Blakey Vermeule/Johns Hopkins University Press, Maryland: 2011) [“Edebi Karakterlere Neden Onem Veririz?” (Blakey Vermeule/Alfa Yayincilik, Istanbul: 2013)]

I am the translator of "Chamber of Antalya Tour Guides Quarterly," in Turkey (http://www.aro.org.tr/aro-dergi.asp).

I have also worked for several translation offices, including inWhatLanguage (U. S.), Tomedes (U. S.), Alpha Omega Translations (U. S.), Minerva (Turkey), AIM Consulting (Turkey).

My native language is Turkish.

I am a Member of the ProZ.com Certified PRO Network;

http://www.proz.com/profile/1858870


My specialties are as follows;

Technical, Medical, Social Sciences, Arts & Literature, Business & Administration, Finance, Legal, Marketing & Advertising, Journalism, Manufacturing, Education & Training, Gaming, IT, Banking, Sociology, Philosophy, Economics, Architecture & Urban Planning, Tourism & Traveling

My standard rates are as follows;

English < > Turkish translation: 0.06 USD/word

English < > Turkish proofreading: 0.03 USD/word

My e-mail address is mgsozen@gmail.com.

My website is as follows;

http://www.mugesozen.com/

Some of the companies and institutions I have worked with:

Lego (in-company training translations) 
Ford Motor Company (survey translations) 
MAN Truck & Bus ("MAN Magazine" translations) 
Hasbro ("Transformers" mobile game translations) 
Indeed.com (Turkish Brand Ambassador)
Republic of Turkey, Ministry of National Education (MoNE) 
Republic of Turkey, Ministry of Environment and Urbanization (MoEU) 
European Union (EU)

I have a work experience of 23 years in translation sector.

Sample Translation: Tech/Engineering

English to Turkish: SAFETY SYSTEMS
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - English
5.1. General 
This section covers the minimum design requirements of the protection system. The Contractor shall be responsible to coordinate the parameters of each device, circuit or system within the contract, and to arrive at a totally compatible overall system. The work shall include manufacture, inspection and testing the Manufacturer's works, parking for export, shipment, insurance, delivery to site, installation, electrical connections, testing, commissioning and setting to work the equipment in this section. 


Protection relays shall be numeric type. 


Each individual relay shall be provided with manual built-in operational in service test facilities. 


Relay panels shall be located in the relay room. The panels shall be suitable for floor mounting with bottom cable entries and shall be of IP 41. 


Test boxes and plugs shall be installed in the relay panels for all distance and differential relays in order to test these equipment in operation condition. 


The Contractor shall also be responsible in taking into consideration of the feeders and their system which are to be connected at the remote end of the feeders under consideration. (If necessary)
Translation - Turkish
5.1. Genel 
Bu bölüm, koruma sisteminin asgari tasarım gereksinimlerini kapsar. Yüklenici, sözleşme dahilinde her bir cihazın, devrenin ya da sistemin parametrelerini koordine etmekten ve tamamen uyumlu bir genel sisteme ulaşmaktan sorumlu olacaktır. Çalışma, İmalatçı’nın çalışmalarının imalatını, muayenesini ve test edilmesini, ihracat için biriktirmeyi, sevkiyatı, sigortayı, şantiye alanına getirmeyi, montajı, elektrik bağlantılarını, test etmeyi, devreye almayı ve bu bölümdeki ekipmanı çalışmaya sokmayı içerecektir. 


Koruma röleleri sayısal tip olacaktır. 


Her bir röle için manüel dahili operasyonel hizmet test imkanları sağlanacaktır. 


Röle panelleri röle odasında bulunacaktır. Paneller alttan kablo girişleri ile zemin montajına uygun ve IP 41 olacaktır. 


Test kutuları ve fişler, bu ekipmanı çalışır durumda test edebilmek için, tüm mesafe ve diferansiyel röleler için röle panellerine monte edilecektir. 


Yüklenici, ayrıca, besleyicileri ve dikkate alınacak besleyicilerin uzak ucuna bağlanacak olan sistemleri dikkate almaktan sorumlu olacaktır. (Eğer gerekirse)

Sample Translation: Bus/Financial

Turkish to English: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMLERİ
General field: Bus/Financial
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - Turkish


Madde 15- 

TAŞERON tüm çalışanlarını S.S.K. kapsamına alacaktır.. MÜTEAHHİT, TASERON’un SSK’ya olan borclarini odemedigini tespit etmesi durumunda TAŞERON’a hiçbir ihbarda bulunmaksızın TAŞERON’un SSK’ya olan borçlarını kısmen veya tamamen ödeyebilir ve/veya taksitlendirebilir. TAŞERON bu konuda hiçbir itirazda bulunamaz, hak talep edemez. TAŞERON faturalardaki işçilik oranını tutturabildiği oranda primlerini yatırıcaktır. Taksitlendirme yapıldığı takdirde taksit tutarlarının tamamı TAŞERON cari hesabından defaten düşülür. TAŞERON, kendisinin veya alt yüklenicilerinin çalışanlarının ölümü veya yaralanmasına yol açabilecek kazalar sonucunda meydana gelebilecek dava, mahkeme, talep, masraf, harç ve giderlerden dolayı MÜTEAHHİT ’i muhatap göstermeyecek, her türlü zarar ziyan ve ödentiyi karşılayacaktır. TAŞERON, bu masraflarla ilgili MÜTEAHHİT’e rücu etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.  
Translation - English


Article 15- 

The SUBCONTRACTOR will include all the employees within the scope of S. S. I. In the event that the CONTRACTOR detects that the SUBCONTRACTOR does not pay his debts to S. S. I., he can partially or fully pay and/or make installments of the debts of the SUBCONTRACTOR to S. S. I. Without prior notice to the SUBCONTRACTOR. The SUBCONTRACTOR can make no objection or claim in this regard. The SUBCONTRACTOR will pay premiums in the rate he catches up with the workmanship rate in the invoices. If installments are made, the total of the installment amounts will be deducted from the current account of the SUBCONTRACTOR. The SUBCONTRACTOR will not show the CONTRACTOR interlocutor for the litigations, courts, demands, costs, fees and expenses that may occur as a result of accidents that may lead to the death or injury of the workers of himself or his subcontractors, and will cover all kinds of damages and allowances. The SUBCONTRACTOR agrees and undertakes that he will not recourse to the CONTRACTOR about these charges, from now.

Sample Translation: Medical

Turkish to English: Metoklopramid Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Distoni Olgusu
General field: Medical
Source text - Turkish


Yirmi dört yaşındaki bayan hasta, aniden başlayan boynunda istemsiz olarak arkaya doğru kasılma, gözlerin yukarı doğru kayması ve kollarda kasılma şikâyeti ile Özel BSK Kütahya Anadolu Hastanesi acil polikliniğine getiril di. Hastanın hikâyesinden, iki gün önce ateş, ishal, bulantı ve kusma şikâyeti ile Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine başvurduğu ve yapılan tetkiklerde gaita mikroskobisinde Entameoba histolytica trofozoitleri görülmesi üzerine hastaya metronidazol, metoklopramid (30 mg/gün) ve intravenöz sıvı tedavisi verildiği öğrenildi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde genel durumu orta derecede iyi, ateş 37,4ºC, kan basıncı 110/70 mmHg, nabız 94/dk, solunum sayısı 18/dk idi. Nörolojik muayenede bilinç açık, huzursuz, koopere ve oryante idi. Pupiller izokorik, direkt ve endirekt ışık refleksleri alınıyordu, okülerjik kriz nedeniyle göz hareketleri değerlendirilemedi. Motor muayenesi normaldi. Kas tonusu normaldi ve rijidite saptanmadı. Derin tendon refleksleri dört ekstremitede eşit ve normoaktif idi. Duyu ve serebellar sistem muayenesi doğal idi. Ekstrapiramidal sistem muayenesinde ise tortikolis, kollarda distonik hareketler ve okülerjik kriz saptandı. Hastanın diğer sistem muayeneleri normal olarak değerlendirildi. Laboratuar incelemelerinde, tam kan sayımı ve biyokimyasal değerlerde herhangi bir anormallik tespit edilemedi. 


Hastanın şikâyetlerinin ani başlaması ve daha önce benzer şikâyetinin olmaması nedeniyle ADR’nin kullanmakta olduğu metoklopramide bağlı olarak geliştiği düşünüldü. Bu nedenle metoklopramid tedavisi kesilerek, hastaya 5 mg biperiden intramusküler yapıldı. Semptomların enjeksiyon sonrası yaklaşık bir saat içinde dramatik olarak kaybolduğu gözlendi. 
Translation - English


The twenty-four-year-old female patient was brought to the emergency department of the Private BSK Kutahya Anadolu Hospital with the complaints of sudden onset involuntary contraction of the neck to the back, upward shift of eyes, and contraction of the arms. It was learned from the patient’s story that she had applied to the outpatient clinic of Infectious Diseases two days before with the complaints of fever, diarrhea, nausea, and vomiting, and metronidazole, metoclopramide (30 mg/day) and intravenous fluid therapy were given to the patient upon observation of Entameoba histolytica trophozoites in the stool microscopy in the medical tests made. In the patient’s physical examination made, her general condition was moderately good, fever 37.4°C, blood pressure 110/70 mmHg, heart rate 94/min, and respiratory rate 18/min. In the neurological examination, she was conscious, restless, cooperative and oriented. Pupillary isochoric, direct and indirect light reflexes were received, the eye movements could not be evaluated due to oculogyric crisis. The motor examination was normal. The muscle tone was normal, and rigidity was not found. Deep tendon reflexes were equal and normoactive in the four extremities. The sensory and cerebellar system examinations were natural. And in the examination of the extrapyramidal system, torticollis, dystonic movements in the arms, and oculogyric crisis were detected. The patient's other system examinations were evaluated within normal limits. In the laboratory examinations, no abnormality could not be determined in the complete blood count and biochemical parameters. 


Due to the sudden onset of the patient’s complaints and lack of similar complaints before, it was thought that ADR had developed due to the metoclopramide she had been using. Therefore, the metoclopramide therapy was stopped, and 5 mg biperiden was injected to the patient intramuscularly. It was observed that the symptoms had disappeared dramatically in about one hour after the injection.

Sample Translation: Tourism & Travel

Turkish to English: HALFETI
General field: Other
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - Turkish
Halfeti’nin 3000 yıllık tarihi geçmişi vardır ve bu süre boyunca Hurriler'den Medler'e, Medler'den Asurlular'a, Asurlular'dan Persler'e, bunlardan da Roma, Sasani, Emevi, Abbasi, Memluk ve Osmanlılar'a kadar birçok devletin ya da imparatorluğun egemenliğine girmiştir. Halfeti'nin milattan önceki tarihine ilişkin bilgilerimiz sınırlıdır, çünkü gerekli kazı çalışmaları yapılmadan ve geçmişine ait birçok bilgiye ulaşılmadan sular altında kalmıştır. Ciddi anlamda, bir Amerikan ekibi tarafından Fırat Havzası'nda, Kargamış'tan Halfeti'ye kadar uzanan alanda arkeolojik bir yüzey araştırması yapıldığı belirlenmiştir. Yürütülen bu yüzey araştırmasında, Fırat Vadisi’nin Halfeti kesiminde üç küçük yerleşim saptanmıştır. Bu yerleşimlerden Kale Meydanı'nda Eski Tunç Çağı IV ve Ortaçağ, Karaçali'de Eski Tunç Çağı IV, Ören Bahçe'de Genç Roma dönemlerine ait seramik parçalar bulunmuştur. Sultantepe'de yürütülen kazı çalışmalarında ise, Roma Dönemi’ne ait yapı kalıntılarına rastlanmıştır. 


MÖ 2000’de Hurri-Mitannilerin, MÖ 1000’de ise Aramilerin, Akamenidlerin ve Selevkosların egemenliği altına girmiştir. MÖ 855 yılında Asur kralı III. Salmanassar tarafından zapt edildiği zaman Şitamrat adını taşıyordu. Yunanlılar bunu değiştirerek Urima adını vermişlerdir. MÖ 612'de Babillerin sınırları içerisinde kalmıştır. Daha sonra Medler ve Persler yöreye egemen olmuş, Büyük İskender'in MÖ 332'de Anadolu'daki Pers hakimiyetine son vermesinden sonra Urfa yöresi ile birlikte Birecik de Makedonya Krallığı’nın egemenliği altına girmiştir. 
Translation - English
Halfeti has a history of 3000 years, and during this period, it has come under the sovereignty of many states or empires, from the Hurrians to Medes, from the Medes to Assyrians, from the Assyrians to Persians, and then to the Romans, Sasanians, Umayyads, Abbasids, Mamluks and Ottomans. Our knowledge related to the history of Halfeti B. C. is limited, because it remained under water before the necessary excavation work was done and much information related to its history was reached. It was determined that a serious archaeological research was conducted by an American team in the Euphrates Basin, on a land extending from Carchemish to Halfeti. In this research, three small settlements were found in the Halfeti part of the Euphrates Valley. Of these settlements, ceramic pieces belonging to the Early Bronze Age IV and Medieval Age in Kale Meydani, the Early Bronze Age IV in Karacali, and the Early Roman periods in Oren Bahce were found. Building remains from the Roman period have been found in the excavations carried out in Sultantepe. 


It came under the rule of Hurrian-Mitannis in 2000 B. C., and the Aramaics, Achaemenids and Seleucids in 1000 B. C. It bore the name Shitamrat when it was captured by the Assyrian King Shalmaneser III in 855 B. C. The Greeks changed the name and made it Urima. It remained within the borders of the Babylonians in 612 B. C. Then the Medes and Persians dominated the region, and Birecik came under the rule of the kingdom of Macedonia together with the Urfa region after Alexander the Great gave an end to the Persian domination of Anatolia in 332 B. C.

Sample Translation: Social Sciences 2

Turkish to English: KALKINMADA YATIRIMCILARIN SOSYAL SERMAYE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ : TÜRKİYE/DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 
General field: Social Sciences
Source text - Turkish
2.1. Araştırmanın Amacı
Ortak hedefleri sağlamak amacıyla aktörlerin işbirliği halinde ve etkin şekilde ortak hareket etmesini sağlayan; güven, sosyal normlar ve ağlar gibi sosyal örgütlenmenin özelliklerinden oluşan sosyal sermaye bu yönleriyle kalkınmanın temel dinamikleri arasında bulunmaktadır. Bu çalışma ile Diyarbakır ilindeki yatırımcıların diğer yatırımcılara, ortaklarına, çalışanlarına, yakınlarına, bölge halkına ve kamu kurumlarına olan güven seviyesi ve güvene dayalı iş yapabilme potansiyeli araştırılmış, yatırımcıların sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer yatırımcılarla kollektif iş yapabilme yeteneğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yatırımcıların kendi çıkarlarının dışında toplumun ve diğer yatırımcıların çıkarlarına yönelik fayda sağlamak noktasındaki gayreti ölçülmüştür. Yatırımcılar arasında işbirliğini kolaylaştıran paylaşılan değerler ve karşılıklılık normlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Güven, ağ ve norm temeline dayanan sosyal sermaye seviyesinin tespit edilmesinden sonra bu seviyenin iyileştirilmesine ve bu yolla kalkınmaya katkı sağlamak üzere politika önermeleri sunmak araştırmanın amacını oluşturmaktadır.


2.2.Literatür Taraması

Ronald Inglehart ve arkadaşlarının (1981), 43 ülke üzerinde uyguladıkları Dünya Değerleri Anketi’nde kültürel faktörlerin ekonomik ve siyasi gelişmedeki rolü ölçülmeye çalışılmıştır. Bu ankette insanların güven düzeyi ile topluluklara katılım oranları dikkate alınmış ve sosyal sermaye ile ilişkilendirilmiştir.


Knack ve Keefer (1997), benzer çalışmayı 29 ülke için uygulayarak genel güven düzeyini ve sosyal sermaye seviyesini ölçmeye çalışmışlardır. 


Onyx ve Bullen (1997), çalışmalarında Avustralya kıtasında bulunan beş toplum üzerinde, toplum kuruluşlarının sosyal sermaye düzeylerinin ölçülmesi ve ülkelerin sivil toplumu yaratma çalışmalarındaki etkisini görmek üzere uygulamaya yer vermişlerdir. Sosyal sermaye ile ilişkili sekiz alan belirlenerek yerel yönetime katılım, sosyal ağlardaki aktiflik, güven duygusu, komşuluk ilişkileri, aile ve arkadaşlık ilişkileri, farklılıklara karşı tolerans gösterme, yaşam değerleri ve iş ilişkileri toplumun devlet ve yönetim kurumları, aile ve iş dünyası ile etkileşim kalitesi ölçülmeye çalışılmıştır.
Translation - English
2.1. Purpose of the Study
The social capital providing the common activity of the actors in collaboration and effectively in order to ensure the common goals, and consisting of the features of social organization such as trust, social norms and networks, is among the basic dynamics of development regarding these aspects. In this study, the trust level of the investors in the province of Diyarbakir to the other investors, their partners, employees, relatives, local communities and public institutions, and their potential to do work based on trust are analyzed, and the determination of the capability of the investors to make a collective work with civil society organizations, public institutions and other investors is aimed. The effort of the investors at the point of supplying benefit for the interests of society and other investors other than their own interests is measured. The determination of shared values and the norms of reciprocity that facilitate the collaboration between investors is aimed. After the determination of the level of social capital based on trust, network and norm, the aim of the study is to provide policy recommendations in order to contribute to the improvement of this level and in this way, to development. 


2.2.Literature Review

In the World Values Survey held by Ronald Inglehart et al (1981) in 43 countries, the role of the cultural factors on economic and political development was tried to be measured. In this survey, the trust level and participation rates of the people into communities were considered, and associated with social capital. 


Knack and Keefer (1997) held a similar study for 29 countries and tried to measure the general level of trust and the level of social capital. 


Onyx and Bullen (1997) have made a similar study on five communities in the continent of Australia for the measurement of the social capital levels of society organizations and to see its effect on the efforts of the countries to create civil society. Eight areas related to social capital are identified, and participation in local governance, activity in social networks, sense of security, relations with neighbors, family and peer relationships, tolerance to diversity, life values and business relationships, the state and management institutions of society, and the interaction quality with family and business life were tried to be measured. 

Sample Translation: Social Sciences

English to Turkish: Biography and History
General field: Social Sciences
Source text - English
So great is the current interest in biography, not only amongst general readers but also amongst academics working in a number of different disciplines, that many scholars now talk of a ‘biographical turn’ in the humanities and social sciences. The ‘turn’ that they describe involves a new preoccupation with individual lives and stories as a way of understanding both contemporary societies and the whole process of social and historical change. Biography has long been seen as part of history and as a way to enliven it by rendering the past ‘more human, more vivid, more intimate, more accessible, more connected to ourselves’. But its narrative form and its concern with individuals has often resulted in its relegation to the margins of historical study while political institutions or social and economic structures occupy the centre. Now, however, biography is coming to occupy more of this centre ground as it is seen to offer ways of throwing new light on a range of different historical periods and problems and of bringing individuals and groups who had previously been ignored into the framework of historical analysis.

For some, the most important contribution of biography to history is the insight that it offers into the lives and thought of significant individuals. It serves to remind us, Arthur M. Schlesinger argues, that political leaders, including American presidents, are not supermen but human beings, ‘worrying about decisions, attending to wives and children, juggling balls in the air, and putting on their pants one leg at a time’. But for others, including social, feminist and some post-colonial historians, it is not the light shed on the lives of powerful individuals which is most important, but rather what can be learnt from the lives of less-exalted and ordinary people. Detailed study of the lives of individuals and of families and other groups offers extraordinary insights into the ways in which particular institutions and events and larger-scale social, economic and political developments were felt, experienced and understood by those who lived through them. A biographical approach in history, as in the social sciences, thus offers an important addition to the understanding of general developments by providing a way of accessing subjective understanding and experience.
Translation - Turkish
Günümüzde biyografiye duyulan ilgi yalnızca genel okuyucular arasında değil, farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler arasında da o kadar büyüktür ki, birçok bilim adamı beşeri ve sosyal bilimlerde artık ”biyografik bir dönüş”ten söz etmektedir. Tanımladıkları ”dönüş” hem çağdaş toplumları, hem de toplumsal ve tarihsel değişimle ilgili tüm süreci anlamanın bir yolu olarak, bireysel yaşamlar ve öykülerle yeni bir uğraşı içerir. Biyografi, uzun süre, geçmişi ”daha insancıl, daha canlı, daha samimi, daha erişilebilir ve kendimize daha bağlı” kılarak, tarihin bir parçası ve onu canlandırmanın bir yolu olarak görülmüştür. Ancak, siyasi kurumlar ya da toplumsal ve ekonomik yapılar merkezi işgal ederken, biyografinin anlatı biçimi ve bireylere olan ilgisi, bu türün çoğunlukla tarih çalışmalarının sınırlarına sürülmesine neden olmuştur. Ancak şimdi, biyografi, bir dizi farklı tarihsel dönem ve soruna yeni bir ışık tutmanın ve daha önce ihmal edilmiş olan bireyleri ve grupları tarihsel analiz çerçevesine dahil etmenin yollarını sunduğu görüldüğü için, daha merkezi bir konum işgal etmeye başlamaktadır.

Bazıları için, biyografinin tarihe en önemli katkısı, önemli kişilerin yaşamlarına ve düşüncelerine dair sunduğu kavrayıştır. Arthur M. Schlesinger, Amerikan başkanları da dahil olmak üzere, siyasi liderlerin süpermen değil, yalnızca ”kararlar hakkında endişelenen, eşleri ve çocuklarıyla ilgilenen, aynı anda pek çok işi birden yapan ve herkes gibi” insanlar olduğunu savunmaktadır. Ancak, sosyal, feminist ve bazı post-kolonyel tarihçiler de dahil olmak üzere, diğerleri için en önemli olan şey, güçlü bireylerin yaşamlarına tutulan ışıktan çok, o kadar yüceltilmeyen sıradan insanların yaşamlarından ne öğrenilebileceğidir. Bireylerin, ailelerin ve diğer grupların yaşamlarının ayrıntılı incelemesi, belirli kurumların, olayların ve daha büyük ölçekli toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmelerin, bunları yaşayanlar tarafından hissedilme, deneyimlenme ve anlaşılma yollarına dair olağanüstü kavrayışlar sunar. Böylece, tarihte biyografik bir yaklaşım, sosyal bilimlerde olduğu gibi, öznel anlayış ve deneyime bir erişim yolu sağlayarak, genel gelişmelerin anlaşılmasına önemli bir katkı sunar.

My Book Translations“Human Rights in Another Key” (Johan Galtung/Polity Press, Cambridge: 1994) [“Bir Baska Acidan Insan Haklari” (Johan Galtung/Metis Yayinlari, Istanbul: 1999)] 


ABOUT THE BOOK

English:

In this volume, Johan Galtung, best known through his highly acclaimed work in peace studies, develops a new approach to human rights. His argument is that the human rights tradition offers significant means to reduce violence in the world, although it needs recasting if it is to achieve this objective effectively. The concept of human rights emerged out of the Western legal tradition and claims to be of universal application. However, the historical and cultural Western imprint on the idea of human rights leads to difficulties, theoretical and political. Galtung assesses these problems and focuses, in particular, on the failure of the legal tradition to take account of problems that are located in the economic and political structures of society and in cultural life more generally. He proposes to remedy these deficiencies by developing an accounting approach to human rights based on human needs, a structural analysis, and a clear examination of diverse social and cultural processes. The result is a highly original account of human rights and a new approach to this important subject matter. Human Rights in Another Key will become a major reference point in all future discussions about human rights.

Türkçe:

Kitabımın temel tezi, insan haklarının kesinlikle Batılı olduğu ve Batı'da bu hakları ortaya çıkaran yapının, kültürün ve her şeyden önce de sürecin (ABD ve Fransa) damgasını taşıdığıdır. Ancak bu hakların Batılı olmaları evrensel olamayacakları anlamına gelmez. Yine de, bu hakların evrensel olup olmamalarının ölçütü, tanım itibariyle, Batılı = Evrensel denklemi olamaz. Bu hakların evrenselliğinin ölçütü, onların kabul edilebilirliği (üstelik bu kabulün Batı eğitimi almış olan veya bir bölgede elit konumunda bulunan kişilerden değil halktan gelmesi gerekir), öteki kültürler ve yapılarla uyumluluğu olmalıdır daha ziyade. Elinizdeki kitap insan bedeninin ve ruhunun dokunulmazlığının, kanun nezdinde eşitliğin Batılı ama aynı zamanda evrenselleştirilebilir üç fikir olduğunu, bu üç fikrin Uluslararası İnsan Hakları Senedi'nin önemli parçalarını oluşturduğunu öne sürmektedir.Ayrıca, kuşkusuz başka uygarlıklar da içlerinde evrensel normlar barındırabilirler. Bu normların birer öneri olarak ortaya sürülmesi; ötekilerin, özellikle de insan haklarını başka her uygarlıktan daha fazla ihlal etmiş olan kibirli Batı'nın bu önerilere kulak vermesi gerekmektedir. Bu önerilerin global bir diyaloğun parçası olmaları, savların ne olduklarının anlaşılması, önerilerin birer insan hakkına dönüşmeden önce olgunlaşmaları gerekmektedir.“The Faith Instinct: How Religion Evolved and Why It Endures” (Nicholas Wade/Penguin Press, New York: 2009) [“Inanc Icgudusu: Din Nasil Ortaya Cikti ve Neden Hala Var Olmaya Devam Ediyor?” (Nicholas Wade/Say Yayinlari, Istanbul: 2012)] 

ABOUT THE BOOK

English:

For the last 50,000 years, and probably much longer, people have practiced religion. Yet little attention has been given to the question of whether this universal human behavior might have been implanted in human nature. In this original and thought-provoking work, Nicholas Wade traces how religion grew to be so essential to early societies in their struggle for survival, how an instinct for faith became hardwired into human nature, and how it provided an impetus for law and government. The Faith Instinct offers an objective and nonpolemical exploration of humanity's quest for spiritual transcendence.

Türkçe:

Modern bilim, dinozorlar ile Eski Mısırlıların aynı çağda yaşadığı, güneşin dünyanın çevresinde döndüğü ve tüm canlıların ilahi bir güç tarafından yaratılmış olduğu gibi dinsel açıklamaları geçersiz kılmış olmasına karşın bugün neden insanlar hâlâ bu öğretilerin peşinden gitmeyi sürdürüyorlar? 

New York Times gazetesi köşe yazarlarından Nicholas Wade bu kitabında dinin nasıl ortaya çıktığı, geçmişte ve günümüzde toplum içerisinde nasıl bir rol oynadığı ve gelecekte hangi biçimleri alabileceği konusundaki düşüncelerini sizlerle paylaşıyor. 

Dinin ilkel toplumların müzik, dans ve trans pratiklerinden doğduğunu vurgulayan Nicholas Wade, Richard Dawkins gibi "azılı" ateistleri dinin tarih boyunca insan toplumlarının hayatta kalmasına yaptığı önemli katkıyı küçümsemekle eleştiriyor. "şimdiye kadar, bir dini olmadan uzun süre hayatta kalmış hiçbir toplum yoktur. Sovyetler Birliği yalnızca 70 yıl dayanabilmiştir," diyen Wade'e göre, din insan toplumlarına evrimsel bir üstünlük kazandırmıştır. 

Günümüzde organize dinler bilimle daha uyumlu yeni inanç biçimlerinin oluşumunu engellemektedir, ama gelecek, evrim kuramı gibi bilimsel ilerlemeleri kendi öğretisine dahil eden yeni dinlerin doğuşuna sahne olacak gibi görünmektedir. İnanç içgüdüsü, tabiri caizse, ateizme "içeriden" bir eleştiri. Batı'da ateistler ile dindarlar arasındaki tartışmalara yabancı olmayan Türk okuru bu kitabı ilgiyle okuyacak.


“Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics” (Anthony Giddens/Stanford University Press, California: 1994) [“Sag ve Solun Otesinde: Radikal Politikaların Gelecegi” (Anthony Giddens/Metis Yayinlari, Istanbul: 2002)] 

ABOUT THE BOOK

English:

In the wake of the cataclysmic changes that have transformed the Soviet Union and Eastern European countries since 1989, what can it mean to be politically radical today? In this conceptually powerful work, the author applies his well-known and influential body of ideas about modernity to the present state and future of radical politics.

Türkçe:

Bugün politik olarak radikal olmak ne anlama gelebilir? Politik açıdan radikal biri, normalde klasik siyasi yelpazenin solunda duran ve muhafazakarlığa karşı çıkan biridir. Oysa günümüzde Sol savunmacı bir kimliğe bürünmüş, Sağ ise gelenek veya göreneğin önlerine çıkardığı engeller ne olursa olsun piyasa güçlerinin serbestçe işlemesini savunarak radikalleşmiştir. 

Bu tuhaf perspektif kayması nasıl açıklanabilir? Giddens bu soruyu yanıtlarken, "felsefi muhafazakarlık" olarak adlandırdığı dünya görüşüne dayanan, ama bu bakış açısını, normalde solla bağdaştırılagelmiş değerlerle bütünleştiren yeni bir radikal politika çerçevesi sunuyor. Ekolojik kriz incelemenin merkezinde yer alıyor, ama Giddens bu olguyu genel geçer yaklaşımın dışında, toplumsal ve ahlaki bir düzen olarak yorumluyor. Geleneğin ve insan müdahalesinden bağımsız bir varlık olarak doğanın sona ermesi, küreselleşmeyle birlikte, bugün üzerine gidilmesi, değerlendirilmesi ve başedilmesi gereken temel meseleyi oluşturuyor.


“Fire Under the Snow: Testimony of a Tibetan Prisoner” (Palden Gyatso/Harvill Press, London: 1997) [“Kar Altindaki Ates: Tibetli Bir Mahkumun Ifadesi” (Palden Gyatso/Dharma Yayinlari, Istanbul: 2001)] 

ABOUT THE BOOK

English:

This is the story of the Venerable Palden Gyatso who, in 1992, was released after 33 years of incarceration in Chinese prisons in Tibet, and fled to India, bringing with him tales of his torture. The book begins with his early childhood, his ordination as a monk and his studies. In 1959, he was arrested after having taken part in a non-violent demonstration for Tibetan freedom. Interrogated, shackled and beaten, he was formally labelled a reactionary and sentenced to the first of seven years of his long sentence. In the years that followed, he was a witness to the systematic rape of his culture and religion, the burning of the monasteries and all literature. He was starved, subjected to countless "study sessions" during the Cultural Revolution, and repeatedly beaten and tortured with electric shock batons until his release in 1992, on the promise that he would return to a quiet monastic life. Instead, he escaped across the Nepalese border to relate the atrocities he suffered inside the prison, and those suffered by his friends and family on the outside, to the rest of the world. Tsering Shakya is the author of "The Dragon in the Land of the Snows: A History of Modern Tibet Since 1947".

Türkçe:

1992 yılında, Tibetli rahip Palden Gyatso, Tibet’i işgal eden Çinli güçler tarafından otuzüç yıllık hapis hayatından sonra salıverildi. Kaderinden başka bir şeye güvenemeden, Himalaya’ları geçerek Hindistan’a kaçtı. Bu etkileyici eser, Palden Gyatso’nun Çinlilerin işgali altındaki Tibet halkının çektiği inanılmaz acıları anlatan gerçek bir yakın çağ tanıklığıdır.