9 Mayıs 2016 Pazartesi

Sample Translation: Tourism & Travel

Turkish to English: HALFETI
General field: Other
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - Turkish
Halfeti’nin 3000 yıllık tarihi geçmişi vardır ve bu süre boyunca Hurriler'den Medler'e, Medler'den Asurlular'a, Asurlular'dan Persler'e, bunlardan da Roma, Sasani, Emevi, Abbasi, Memluk ve Osmanlılar'a kadar birçok devletin ya da imparatorluğun egemenliğine girmiştir. Halfeti'nin milattan önceki tarihine ilişkin bilgilerimiz sınırlıdır, çünkü gerekli kazı çalışmaları yapılmadan ve geçmişine ait birçok bilgiye ulaşılmadan sular altında kalmıştır. Ciddi anlamda, bir Amerikan ekibi tarafından Fırat Havzası'nda, Kargamış'tan Halfeti'ye kadar uzanan alanda arkeolojik bir yüzey araştırması yapıldığı belirlenmiştir. Yürütülen bu yüzey araştırmasında, Fırat Vadisi’nin Halfeti kesiminde üç küçük yerleşim saptanmıştır. Bu yerleşimlerden Kale Meydanı'nda Eski Tunç Çağı IV ve Ortaçağ, Karaçali'de Eski Tunç Çağı IV, Ören Bahçe'de Genç Roma dönemlerine ait seramik parçalar bulunmuştur. Sultantepe'de yürütülen kazı çalışmalarında ise, Roma Dönemi’ne ait yapı kalıntılarına rastlanmıştır. 


MÖ 2000’de Hurri-Mitannilerin, MÖ 1000’de ise Aramilerin, Akamenidlerin ve Selevkosların egemenliği altına girmiştir. MÖ 855 yılında Asur kralı III. Salmanassar tarafından zapt edildiği zaman Şitamrat adını taşıyordu. Yunanlılar bunu değiştirerek Urima adını vermişlerdir. MÖ 612'de Babillerin sınırları içerisinde kalmıştır. Daha sonra Medler ve Persler yöreye egemen olmuş, Büyük İskender'in MÖ 332'de Anadolu'daki Pers hakimiyetine son vermesinden sonra Urfa yöresi ile birlikte Birecik de Makedonya Krallığı’nın egemenliği altına girmiştir. 
Translation - English
Halfeti has a history of 3000 years, and during this period, it has come under the sovereignty of many states or empires, from the Hurrians to Medes, from the Medes to Assyrians, from the Assyrians to Persians, and then to the Romans, Sasanians, Umayyads, Abbasids, Mamluks and Ottomans. Our knowledge related to the history of Halfeti B. C. is limited, because it remained under water before the necessary excavation work was done and much information related to its history was reached. It was determined that a serious archaeological research was conducted by an American team in the Euphrates Basin, on a land extending from Carchemish to Halfeti. In this research, three small settlements were found in the Halfeti part of the Euphrates Valley. Of these settlements, ceramic pieces belonging to the Early Bronze Age IV and Medieval Age in Kale Meydani, the Early Bronze Age IV in Karacali, and the Early Roman periods in Oren Bahce were found. Building remains from the Roman period have been found in the excavations carried out in Sultantepe. 


It came under the rule of Hurrian-Mitannis in 2000 B. C., and the Aramaics, Achaemenids and Seleucids in 1000 B. C. It bore the name Shitamrat when it was captured by the Assyrian King Shalmaneser III in 855 B. C. The Greeks changed the name and made it Urima. It remained within the borders of the Babylonians in 612 B. C. Then the Medes and Persians dominated the region, and Birecik came under the rule of the kingdom of Macedonia together with the Urfa region after Alexander the Great gave an end to the Persian domination of Anatolia in 332 B. C.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder