9 Mayıs 2016 Pazartesi

Sample Translation: Social Sciences 2

Turkish to English: KALKINMADA YATIRIMCILARIN SOSYAL SERMAYE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ : TÜRKİYE/DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 
General field: Social Sciences
Source text - Turkish
2.1. Araştırmanın Amacı
Ortak hedefleri sağlamak amacıyla aktörlerin işbirliği halinde ve etkin şekilde ortak hareket etmesini sağlayan; güven, sosyal normlar ve ağlar gibi sosyal örgütlenmenin özelliklerinden oluşan sosyal sermaye bu yönleriyle kalkınmanın temel dinamikleri arasında bulunmaktadır. Bu çalışma ile Diyarbakır ilindeki yatırımcıların diğer yatırımcılara, ortaklarına, çalışanlarına, yakınlarına, bölge halkına ve kamu kurumlarına olan güven seviyesi ve güvene dayalı iş yapabilme potansiyeli araştırılmış, yatırımcıların sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer yatırımcılarla kollektif iş yapabilme yeteneğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yatırımcıların kendi çıkarlarının dışında toplumun ve diğer yatırımcıların çıkarlarına yönelik fayda sağlamak noktasındaki gayreti ölçülmüştür. Yatırımcılar arasında işbirliğini kolaylaştıran paylaşılan değerler ve karşılıklılık normlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Güven, ağ ve norm temeline dayanan sosyal sermaye seviyesinin tespit edilmesinden sonra bu seviyenin iyileştirilmesine ve bu yolla kalkınmaya katkı sağlamak üzere politika önermeleri sunmak araştırmanın amacını oluşturmaktadır.


2.2.Literatür Taraması

Ronald Inglehart ve arkadaşlarının (1981), 43 ülke üzerinde uyguladıkları Dünya Değerleri Anketi’nde kültürel faktörlerin ekonomik ve siyasi gelişmedeki rolü ölçülmeye çalışılmıştır. Bu ankette insanların güven düzeyi ile topluluklara katılım oranları dikkate alınmış ve sosyal sermaye ile ilişkilendirilmiştir.


Knack ve Keefer (1997), benzer çalışmayı 29 ülke için uygulayarak genel güven düzeyini ve sosyal sermaye seviyesini ölçmeye çalışmışlardır. 


Onyx ve Bullen (1997), çalışmalarında Avustralya kıtasında bulunan beş toplum üzerinde, toplum kuruluşlarının sosyal sermaye düzeylerinin ölçülmesi ve ülkelerin sivil toplumu yaratma çalışmalarındaki etkisini görmek üzere uygulamaya yer vermişlerdir. Sosyal sermaye ile ilişkili sekiz alan belirlenerek yerel yönetime katılım, sosyal ağlardaki aktiflik, güven duygusu, komşuluk ilişkileri, aile ve arkadaşlık ilişkileri, farklılıklara karşı tolerans gösterme, yaşam değerleri ve iş ilişkileri toplumun devlet ve yönetim kurumları, aile ve iş dünyası ile etkileşim kalitesi ölçülmeye çalışılmıştır.
Translation - English
2.1. Purpose of the Study
The social capital providing the common activity of the actors in collaboration and effectively in order to ensure the common goals, and consisting of the features of social organization such as trust, social norms and networks, is among the basic dynamics of development regarding these aspects. In this study, the trust level of the investors in the province of Diyarbakir to the other investors, their partners, employees, relatives, local communities and public institutions, and their potential to do work based on trust are analyzed, and the determination of the capability of the investors to make a collective work with civil society organizations, public institutions and other investors is aimed. The effort of the investors at the point of supplying benefit for the interests of society and other investors other than their own interests is measured. The determination of shared values and the norms of reciprocity that facilitate the collaboration between investors is aimed. After the determination of the level of social capital based on trust, network and norm, the aim of the study is to provide policy recommendations in order to contribute to the improvement of this level and in this way, to development. 


2.2.Literature Review

In the World Values Survey held by Ronald Inglehart et al (1981) in 43 countries, the role of the cultural factors on economic and political development was tried to be measured. In this survey, the trust level and participation rates of the people into communities were considered, and associated with social capital. 


Knack and Keefer (1997) held a similar study for 29 countries and tried to measure the general level of trust and the level of social capital. 


Onyx and Bullen (1997) have made a similar study on five communities in the continent of Australia for the measurement of the social capital levels of society organizations and to see its effect on the efforts of the countries to create civil society. Eight areas related to social capital are identified, and participation in local governance, activity in social networks, sense of security, relations with neighbors, family and peer relationships, tolerance to diversity, life values and business relationships, the state and management institutions of society, and the interaction quality with family and business life were tried to be measured. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder