9 Mayıs 2016 Pazartesi

Sample Translation: Social Sciences

English to Turkish: Biography and History
General field: Social Sciences
Source text - English
So great is the current interest in biography, not only amongst general readers but also amongst academics working in a number of different disciplines, that many scholars now talk of a ‘biographical turn’ in the humanities and social sciences. The ‘turn’ that they describe involves a new preoccupation with individual lives and stories as a way of understanding both contemporary societies and the whole process of social and historical change. Biography has long been seen as part of history and as a way to enliven it by rendering the past ‘more human, more vivid, more intimate, more accessible, more connected to ourselves’. But its narrative form and its concern with individuals has often resulted in its relegation to the margins of historical study while political institutions or social and economic structures occupy the centre. Now, however, biography is coming to occupy more of this centre ground as it is seen to offer ways of throwing new light on a range of different historical periods and problems and of bringing individuals and groups who had previously been ignored into the framework of historical analysis.

For some, the most important contribution of biography to history is the insight that it offers into the lives and thought of significant individuals. It serves to remind us, Arthur M. Schlesinger argues, that political leaders, including American presidents, are not supermen but human beings, ‘worrying about decisions, attending to wives and children, juggling balls in the air, and putting on their pants one leg at a time’. But for others, including social, feminist and some post-colonial historians, it is not the light shed on the lives of powerful individuals which is most important, but rather what can be learnt from the lives of less-exalted and ordinary people. Detailed study of the lives of individuals and of families and other groups offers extraordinary insights into the ways in which particular institutions and events and larger-scale social, economic and political developments were felt, experienced and understood by those who lived through them. A biographical approach in history, as in the social sciences, thus offers an important addition to the understanding of general developments by providing a way of accessing subjective understanding and experience.
Translation - Turkish
Günümüzde biyografiye duyulan ilgi yalnızca genel okuyucular arasında değil, farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler arasında da o kadar büyüktür ki, birçok bilim adamı beşeri ve sosyal bilimlerde artık ”biyografik bir dönüş”ten söz etmektedir. Tanımladıkları ”dönüş” hem çağdaş toplumları, hem de toplumsal ve tarihsel değişimle ilgili tüm süreci anlamanın bir yolu olarak, bireysel yaşamlar ve öykülerle yeni bir uğraşı içerir. Biyografi, uzun süre, geçmişi ”daha insancıl, daha canlı, daha samimi, daha erişilebilir ve kendimize daha bağlı” kılarak, tarihin bir parçası ve onu canlandırmanın bir yolu olarak görülmüştür. Ancak, siyasi kurumlar ya da toplumsal ve ekonomik yapılar merkezi işgal ederken, biyografinin anlatı biçimi ve bireylere olan ilgisi, bu türün çoğunlukla tarih çalışmalarının sınırlarına sürülmesine neden olmuştur. Ancak şimdi, biyografi, bir dizi farklı tarihsel dönem ve soruna yeni bir ışık tutmanın ve daha önce ihmal edilmiş olan bireyleri ve grupları tarihsel analiz çerçevesine dahil etmenin yollarını sunduğu görüldüğü için, daha merkezi bir konum işgal etmeye başlamaktadır.

Bazıları için, biyografinin tarihe en önemli katkısı, önemli kişilerin yaşamlarına ve düşüncelerine dair sunduğu kavrayıştır. Arthur M. Schlesinger, Amerikan başkanları da dahil olmak üzere, siyasi liderlerin süpermen değil, yalnızca ”kararlar hakkında endişelenen, eşleri ve çocuklarıyla ilgilenen, aynı anda pek çok işi birden yapan ve herkes gibi” insanlar olduğunu savunmaktadır. Ancak, sosyal, feminist ve bazı post-kolonyel tarihçiler de dahil olmak üzere, diğerleri için en önemli olan şey, güçlü bireylerin yaşamlarına tutulan ışıktan çok, o kadar yüceltilmeyen sıradan insanların yaşamlarından ne öğrenilebileceğidir. Bireylerin, ailelerin ve diğer grupların yaşamlarının ayrıntılı incelemesi, belirli kurumların, olayların ve daha büyük ölçekli toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmelerin, bunları yaşayanlar tarafından hissedilme, deneyimlenme ve anlaşılma yollarına dair olağanüstü kavrayışlar sunar. Böylece, tarihte biyografik bir yaklaşım, sosyal bilimlerde olduğu gibi, öznel anlayış ve deneyime bir erişim yolu sağlayarak, genel gelişmelerin anlaşılmasına önemli bir katkı sunar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder